نویسنده: محسن یوسفی

25 اردیبهشت 1402

روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

«روابط عمومی یک شغل اداری نیست، یک شوق اداری است!» این جمله را حمید نطقی، پدرعلم روابط عمومی ایران درباره این جایگاه شغلی گفته است.