یلدا فرخنده

عمری به درازای هزاران شب یلدا برایتان آرزومندیم.

از طرف همکارانتان در پویارسانه