طـرح جـلدهای جـدید در نیـوزهاب

جلدهای جدید نیوزهاب برای بولتن‌های شما :

۱- مگافــون

۲- نقشـه ایـران ( روزنامه )

۳- نقشـه ایـران ( روزنامه + خبرگزاری )