روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

حسام اصفهانی
27 اردیبهشت 1395

جان نباشد جز خبر در آزمون

هر که را افزون خبر جانش فزون

هفت سال حضور در کنار شما عزیزان مایه افتخار ما است.

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.