روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

جان نباشد جز خبر در آزمون

هر که را افزون خبر جانش فزون

هفت سال حضور در کنار شما عزیزان مایه افتخار ما است.

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.