جلـد ویــژه شـعـار ســال ۱۳۹۳، هم اکنـون در اختیـار شما

جلـد ویــژه شـعـار ســال ۱۳۹۳، هم اکنـون در اختیـار شما

حسام اصفهانی
26 فروردین 1393

جلد ویژه شعار سال ۱۳۹۳، هم‌اکنون در اختیار شماست.

در کنار سایر قالب‌های جلد در بخش تنظیمات جلد بولتن، می‌توانید از طرح جلد جدید ویژه شعار سال ۱۳۹۳ نیز استفاده کنید.