بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها

در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها میزبان حضور گرم شما هستیم.

۱۷ تا ۲۳ آبان ماه

مصلی بزرگ تهران