تحلیل محتوا

تحلیل محتوا

تحلیل محتوا به بررسی محتوای خبرهایی می‌پردازد که پیرامون سازمان یا شرکت شما در رسانه‌­ها منتشر شده باشد و در واقع ابزاری در جهت تکمیل و کارایی بیشتر اخبار و رویدادهای پایش شده است. در تحلیل محتوا، کاربر ضمن مدیریت اخبار می‌تواند با ایجاد تعامل سازنده با اصحاب رسانه، کارایی سازمانی را بهبود ببخشد.
در این روش، محتوای کیفی خبر‌ها، با تعیین شاخص­‌هایی مانند "موضوع خبری"، "خبرساز" ، "جهت گیری" و "قالب محتوا"  به ‌طور کمی تحلیل می‌شود.

تعیین موضوع خبری

تعیین موضوع خبری

کاربر می‌تواند موضوعات خبری مختلف را بر حسب نیاز خود در سیستم نیوزهاب تعریف کرده و اخبار را بر اساس آن‌ها دسته‌بندی کند.

تعیین خبرساز

تعیین خبرساز

هر خبر دارای خبرساز است، به این معنی که سازمان، شخصیت حقیقی یا حقوقی باعث ایجاد آن خبر می‌شود و خبر حول محور آن شکل گرفته است. کاربر می‌تواند خبرساز را در اخبار مشخص کند.

تعیین جهت‌گیری محتوا

تعیین جهت‌گیری محتوا

کاربر می‌تواند با تعیین جهت‌گیری خبر (مثبت / منفی) محتوای خبر را تحلیل کرده و از این طریق نوع نگاه رسانه‌ها را نسبت به سازمان خود ارزیابی کند.

تعیین قالب محتوا

تعیین قالب محتوا

کاربر می‌تواند نوع و قالب اخبارکه می‌تواند به شکل گزارش، مقاله، مصاحبه و.. را تعیین کند.

امکان تهیه نمودارها و جدول‌های مورد نیاز

امکان تهیه نمودارها و جدول‌های مورد نیاز

کاربر می‌تواند با استفاده از قابلیت تبدیل محتوای کیفی به شاخصه‌های کمی در نیوزهاب، جدول‌ها و نمودارهای مختلفی تولید کرده و آن‌ها را با مؤلفه‌های مختلف بررسی کند.